Màn hình

V

A01

A02

A03

A04

A05

A06

V

A07

A08

A09

A10

A11

A12

V

V

B01

B02

B03

B04

B05

B06

V

B07

B08

B09

B10

B11

B12

V

V

C01

C02

C03

C04

C05

C06

V

C07

C08

C09

C10

C11

C12

V

V

D01

D02

D03

D04

D05

D06

V

D07

D08

D09

D10

D11

D12

V

V

E01

E02

E03

E04

E05

E06

V

E07

E08

E09

E10

E11

E12

V

V

F01

F02

F03

F04

F05

F06

V

F07

F08

F09

F10

F11

F12

V

V

G01

G02

G03

G04

G05

G06

V

G07

G08

G09

G10

G11

G12

V

V

H01

H02

H03

H04

H05

H06

V

H07

H08

H09

H10

H11

H12

V

V

I01

I02

I03

I04

I05

I06

V

I07

I08

I09

I10

I11

I12

V

V

K01

K02

K03

K04

K05

K06

V

K07

K08

K09

K10

K11

K12

V

V

L01

L02

L03

L04

L05

L06

V

L07

L08

L09

L10

L11

L12

V

Chú thích màu sắc

Ghế thường

Ghế đôi

Ghế VIP

LUXURY

Ghế đã bán

v

Lối đi

Ghế đang chọn

Danh sách ghế đã chọn

Chưa chọn ghế


Giá vé

0

Mua Vé Ngay