Màn hình

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

V

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

V

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

V

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

V

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

V

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

V

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

G11

V

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

Chú thích màu sắc

Ghế thường

Ghế đôi

Ghế VIP

LUXURY

Ghế đã bán

v

Lối đi

Ghế đang chọn

Danh sách ghế đã chọn

Chưa chọn ghế


Giá vé

0

Mua Vé Ngay