Màn hình

V

A13

A12

A11

A10

A09

A08

A07

A06

A05

A04

A03

A02

A01

V

B13

B12

B11

B10

B09

B08

B07

B06

B05

B04

B03

B02

B01

V

C13

C12

C11

C10

C09

C08

C07

C06

C05

C04

C03

C02

C01

V

D13

D12

D11

D10

D09

D08

D07

D06

D05

D04

D03

D02

D01

V

E12

E11

E10

E09

E08

E07

E06

E05

E04

E03

E02

E01

Chú thích màu sắc

Ghế thường

Ghế đôi

Ghế VIP

LUXURY

Ghế đã bán

v

Lối đi

Ghế đang chọn

Danh sách ghế đã chọn

Chưa chọn ghế


Giá vé

0

Mua Vé Ngay